Speerpunten

Onze dorpsschool heeft een rijke historie in Oudehaske. De school is al bijna 140 jaar onderdeel van het leven in het dorp en vervult daarin een belangrijke rol.  
 
De leerlingen van toen, zijn de ouders van nu. Herinneringen aan de eigen schooltijd op It Haskerplak klinken nog steeds door in de oudergesprekken van nu. Een fijne schooltijd met aandacht voor het individuele kind en ruimte voor ontwikkeling en plezier. Het belang van rentmeesterschap is in onze school daarom belangrijk, evenals de sociaal-maatschappelijke rol van de school in het dorp. Het heeft een plek binnen ons eigentijdse, ambitieuze onderwijs van nu.  
 
Voor de inrichting van ons hedendaags onderwijs, hanteren we drie belangrijke pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in samenhang elkaar versterken: 
 
- Leren is leuk 
- Leren is ontwikkeling 
- Leren doe je samen 
 
Leren is leuk 
In ons onderwijs weten wij een juiste balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. Door positieve ervaringen en onvergetelijke belevenissen zorgen wij voor een intrinsieke leermotivatie waar leerlingen hun leven lang plezier van hebben. Uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. We prikkelen de nieuwsgierigheid van leerlingen in de breedste zin van het woord, zodat ze een onderzoekende houding ontwikkelen naar de wereld om hun heen. Vakken worden, daar waar mogelijk, belevingsgericht in een rijke leeromgeving (binnen of buiten de school) aangeboden. We maken daarbij gebruik van onze omgeving en betrekken kennis en expertise van anderen bij ons onderwijs om het onderwijs leuker en aantrekkelijker te maken.  
 
Leren is ontwikkeling 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Van nature kijkt een kind graag omhoog en naar wat leeftijdsgenootjes of oudere kinderen doen en kunnen. In ons onderwijs maken wij dankbaar gebruik van deze natuurlijke nieuwsgierigheid. Binnen onze school bieden we rust en ruimte voor optimale ontwikkeling. Het groepsdoorbrekend werken in stamgroepen is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Het vormt een essentieel onderdeel van ons onderwijs. De stamgroep met de eigen, vaste leerkracht is een veilige, vertrouwde plek waar veel aandacht is voor de cognitieve ontwikkeling. Een thuishaven waarin rust en structuur de boventoon voeren. Leren op basis van je eigen ontwikkeling zorgt voor ontspanning en succeservaringen, mits je voldoende gestimuleerd en geprikkeld wordt. We zijn ambitieus, maar hebben realistische verwachtingen waardoor leerlingen het beste uit zichzelf halen. Dit vraagt van ons kennis van iedere individuele leerling, zowel cognitief als emotioneel. Het echt zien van een kind, in zijn hele zijn, is onze kracht. Op basis van deze kennis zorgen we dat ieder kind op zijn of haar niveau een passend onderwijsaanbod krijgt. We maken daarbij gebruik van moderne (les)methoden en ICT-toepassingen.  
 
Leren doe je samen 
Samen is voor ons onderwijs vanzelfsprekend, een grondhouding. Als openbare school is iedereen bij ons welkom en dus ook om samen met ons het onderwijs vorm te geven. We zoeken daarbij pro-actief naar samenwerkingspartners die ons onderwijs kunnen versterken of verrijken. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kinderen meer leren buiten hun eigen leeftijdsgroep en samen met oudere en jongere leerlingen, bieden wij naast de stamgroepen een gevarieerde sociale context voor brede (talent)ontwikkeling. We hebben onder andere buddy-activiteiten, schoolbrede projectmiddagen en vieringen. Op deze manier creëren we een samenleving in het klein, een speelplaats voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Vriendschappen ontstaan onafhankelijk van leeftijd, kinderen zorgen voor elkaar, leren elkaar te respecteren en naar elkaar om te kijken. Daarmee zorgen we samen voor een omgeving die veilig, prettig en ondersteunend is aan het leerproces.  

Gerelateerde pagina's: