Missie en visie

Visie en missie

Waar de scholen voor staan

Wat er in een land ook speelt, laat het vooral de kinderen zijn…………

Kinderen moeten opgroeien in een harmonieuze omgeving waar iedereen respect heeft voor de leefwereld en elkaar helpt. Om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het nodig zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Kennis en ervaringen met het hoofd, hart en handen.

Wanneer een kind zich veilig en gelukkig voelt, komt het tot de beste prestaties. Dit is ons belangrijkste uitgangspunt.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Deze speelt een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat de kinderen leren omgaan met zichzelf, met elkaar en anderen. Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling:
Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn, respect hebben voor elkaars mening en inbreng, elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn, het kunnen oplossen van conflictsituaties, het kunnen inleven in gevoelssituaties, anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn, een gevoel van saamhorigheid. Om dit te ondersteunen gebruiken we de methode “Kwink”.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Kinderen eigenwaarde geven, verantwoordelijkheidsgevoel en leren studeren is naar ons idee veel belangrijker dan het instampen van een grote hoeveelheid “leerstof”; kwaliteit boven kwantiteit. Daarom is een goede basis aan kennis c.q. oplossingsmethodes wel een vereiste en streven we ernaar dat ieder kind maximaal presteert naar zijn eigen mogelijkheden en talenten. Er is veel aandacht voor de culturele vaardigheden; luisteren, schrijven, lezen, spreken, rekenen, gezond gedrag en sociale redzaamheid.
Daarnaast vinden we het van belang dat leerlingen:

 • Zich oriënteren op de maatschappij. Aandacht voor wereld oriënterende (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer) en creatieve vakken.
 • Leren omgaan met anderen (respect kunnen opbrengen voor andermans ideeën, meningen, overtuigingen, levenswijzen en culturen).

Hierbij is zelfstandig kunnen werken een belangrijk element.

Onderwijs

We werken met de vijf basisregels van het zelfstandig werken:

AFSPRAAK IS AFSPRAAK
RUIM JE SPULLEN OP
MAAK JE WERK AF
PROBEER HET ZELF
PRAAT ER OVER

In groep 1 en 2 is het belangrijkste doel dat de kinderen zich veilig voelen in de groep en leren omgaan met andere kinderen en de klassenregels. De kinderen blijven in eigen ontwikkelingstempo werken. Door het goed observeren en registreren van de vorderingen kan de leerkracht beoordelen of een kind naar groep 3 kan. Er wordt bij deze beoordeling rekening gehouden met de:

 • sociaal/emotionele ontwikkeling;
 • werkhouding/motivatie;
 • verstandelijke ontwikkeling.

In overleg met teamleden wordt besloten welke kinderen deze stap kunnen maken. Vanaf dat moment gaan de kinderen in deze groep door met goed gestructureerde methodes op het gebied van de instrumentele vaardigheden en wereldoriëntatie.

Diverse werkvormen worden gehanteerd, aangepast bij het beoogde doel, waarbij we zowel individueel, in groepen, als ook klassikaal werken.

Ook nu is een goed registratiesysteem aanwezig, waarmee we de ontwikkeling van de kinderen goed kunnen volgen. In de leerlingenbespreking en gesprekken met IB’ers wordt gecontroleerd of we de gestelde doelen met deze kinderen hebben bereikt.

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs gebruiken we naast ons eigen registratie­systeem ook nog het leerlingvolgsysteem van Cito, de Cito Eindtoets en eventueel toetsen van Eduforce.

Op de werkvloer werken we met een positief, veranderingsbereid team en zijn we met de volgende aspecten bezig:

 • We gebruiken methodes met differentiatiemogelijkheden.
 • De gezette stap tot zelfstandig werken wordt voortgezet.
 • Wat de planning van het werk betreft, mogen ze ook, wanneer het programma dat toe staat, eigen keuzes maken in de volgorde waarin zij de taken afwerken.
 • Onderwijs moet adaptief zijn.
 • We maken ruimte voor thematisch onderwijs, waarbij regelmatig gezamenlijke onderwerpen door alle groepen worden uitgewerkt.
 • Sociale en Emotionele ontwikkeling blijven centraal staan in onze visie en schoolportret. Leefstijl en Bewegen in de klas zijn hierbij steunpunten.
 • Gespreksvormen worden zoveel mogelijk als kringactiviteit uitgevoerd.
 • Coöperatieve werkvormen en aspecten van de meervoudige intelligentietheorie worden in de groepen gebruikt om kinderen aan te spreken op hun sterkte betreffende specifieke leerstijl.

Gerelateerde pagina's: