Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Uitwisseling Denemarken

Ofrûne wike binne wy mei de bern en de learkrêften fan groep 8 fan O.T. Nannewiid (It Haskerplak, De Ynset en De Schakel) nei Sovind (Denemarken) west. Yn novimber hiene de bern út Sovind by ús op besite west en no wiene wy dêr te gast. Wy hawwe Deensk iten searn, in speurtocht troch harren doarp dien, nei de moaie stêd Arhûs west, wêr't wy twa musea besocht hawwe en in Deenske en in Fryske dûns leard. Wy hawwe in skitterende, learsume wike hân.

Lees meer